přeskočit na menu

Němčina
pro velmi mírně pokročilé

Profil kurzu Němčina pro velmi mírně pokročilé

Kurz je určen buď pro studenty, kteří již absolvovali kurz pro začátečníky nebo pro věčné začátečníky, kteří chtějí konečně prolomit demotivující kruh začínání.

Studenti již rozumí jednoduchým frázím a na otázky reagují váhavě a často jedním slovem, ale už znají slovesa "sein" a "haben" a koncovky sloves přítomného času, i když v nich mohou ještě chybovat.

Začínáme od páté lekce, kde si nově osvojíte či zopakujete slovní zásobu týkající se pracovních schůzek a časových údajů a naučíte se sjednat si termín i omluvit se za případné zpoždění. Z gramatiky na Vás čeká například jednoduchý minulý čas slovesa "haben", vyjadřování záporu a v neposlední řadě způsobová slovesa.

Tato úroveň vyžaduje domácí přípravu a proto jsou studenti zásobeni dobrovolnými domácími úkoly a jejich úspěchy jsou pečlivě monitorovány.

Čeká na Vás milá lektorka s individuálním přístupem ke každému jednotlivému studentovi a zábavná, moderní učebnice plná praktické slovní zásoby, modelových životních situací a procvičování výslovnosti, která Vás v případě Vašeho zájmu také systematicky připraví ke zkoušce Start Deutsch I. Naučte se německy v příjemném prostředí u šálku čaje či kávy.

Témata:

 • sjednání pracovní schůzky (vyjadřování časových údajů)
 • cesta do zaměstání
 • povolání
 • turistický ruch
 • kultura

Slovní zásoba:

 • dny v týdnu, časové údaje
 • popis kanceláře, dopravní prostředky
 • povolání a činnosti
 • orientace ve městě

Gramatika:

 • jednoduchý minulý čas slovesa "haben"
 • předložky s časovými údaji a se 3. a 4. pádem
 • slovesa s odlučitelnou předponou
 • vyjadřování záporu
 • řadové číslovky
 • způsobová slovesa

Učebnice: studio d A 1, lekce 5-8 (Funk, Kuhn, Demme, Janíková; FRAUS 2005)

Kurz němčiny pro velmi mírně pokročilé bude probíhat podle moderní učebnice studio d A1. Těžiště této učebnice tvoří komunikativní kompetence, které jsou primárním cílem výuky cizího jazyka. Komunikace je rozvíjena na pevných gramatických základech v rámci rozmanitých aktivit. Gramatika je současně s českým výkladem shrnuta v přehledných tabulkách. Na závěrečné stránce každé lekce se vždy nachází přehled osvojených komunikativních dovedností, gramatiky, slovní zásoby a výslovnosti. Děje v učebnici se odehrávají na pozadí německy mluvícího prostředí, kniha studentovi zprostředkovává aktuální reálie. V každém díle je věnována systematická pozornost nácviku správné výslovnosti. Učební soubor je mimořádně propracovaný a doplněný nadprůměrnou on-line podporou. Učebnice "studio d" ve třech svazcích dovede studenta k úrovni B1 SERR pro jazyky (společná část maturity pro cizí jazyky nebo německá zkouška "Zertifikat Deutsch"). Kromě této stěžejní publikace se v kurzu budou používat další doprovodné materiály jak z českého, tak německého trhu.

O němčině

Němčina patří do skupiny západogermánské větve indoevropské jazykové rodiny. Jedná se o druhý nejužívanější germánský jazyk, Němci tvoří 14. nejpočetnější národ na světě. Status úředního jazyka má němčina také v Rakousku, Švýcarsku, Lucembursku, Lichtenštejnsku, východní Belgii či italském jižním Tyrolsku. Ve Spolkové republice Německo žije 82 000 000 mluvčích, plynnou němčinou dále mluví obyvatelstvo v Rakousku, Švýcarsku, Lucembursku a Lichtenštejnsku (dohromady s Německem cca 100 000 000 rodilých mluvčích). V řadě zemí střední a východní Evropy mimoto žijí početné německé národnostní menšiny, spousta emigrantů pobývá také v zámoří, především na americkém kontinentě. Regionálně se lze němčinou domluvit především v Nizozemsku, Dánsku a Slovinsku, dále i v ČR, SR, Polsku, Maďarsku, Chorvatsku, Belgii, Švédsku, Estonsku, Rumunsku, Rusku, Namibii, Brazílii a USA. Na politické scéně je němčina jedním ze 6 úředních jazyků mezinárodní organizace OBSE, jedním ze 4 úředních jazyků FIFA, jedním z 23 úředních jazyků EU a jedním ze 3 jednacích jazyků Evropské komise.

Lektor němčiny pro velmi mírně pokročilé

Barbora Bendíková

Barbora Bendíková

O lektorovi podrobněji

Překlady a tlumočení z němčiny

Němčina - zajímavé odkazy


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis